آموزش گرامر آسان زبان انگلیسی

آموزش گرامر آسان زبان انگلیسی

لطفا درس مورد نظر خود را جهت مطالعه انتخاب نمایید :

 1. فعل be در زمان حال ساده
 2. زمان حال ساده
 3. جملات امری
 4. جملات پرسشی حال ساده با WH
 5. زمان حال استمراری
 6. زمان حال کامل
 7. زمان حال کامل استمراری
 8. فعل be در زمان گذشته ساده
 9. زمان گذشته ساده
 10. زمان گذشته استمراری
 11. زمان گذشته کامل
 12. زمان گذشته کامل استمراری
 13. زمان آینده ساده
 14. زمان آینده استمراری
 15. زمان آینده کامل
 16. زمان آینده کامل استمراری
 17. ضمایر فاعلی
 18. ضمایر مفعولی
 19. ضمایر ملکی
 20. ضمایر انعکاسی
 21. کاربرد صفت
 22. صفت تفضیلی
 23. صفت عالی
 24. کاربرد as … as در بیان تشابه صفتها
 25. کاربرد قید
 26. بیان الزام در زبان انگلیسی
 27. کاربرد modal ها
 28. زمان گذشته modal ها
 29. کاربرد مصدر و اسم مصدر
 30. اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش
 31. جملات شرطی حقیقی
 32. جملات شرطی غیر حقیقی نوع اول
 33. جملات شرطی غیر حقیقی نوع دوم
 34. جملات شرطی غیر حقیقی نوع سوم
 35. جملات معلوم و مجهول
 36. نقل قول مستقیم و غیر مستقیم
 37. افعال دو جزئی
 38. کاربرد جملات سببی
 39. جملات پرسشی ضمیمه
 40. کاربرد wish
 41. کاربرد used to
 42. کاربرد have got
 43. جملات کاربردی در بیان ساعت
 44. مفعول غیر مستقیم در جملات انگلیسی
 45. حروف اضافه مکان
 46. بیان مالکیت
 47. حرف تعریف معین
 48. بیان هدف و نتیجه
 49. افعال خاص
 50. کاربرد There is/There are
 51. کاربرد like و would like
 52. کاربرد too و either
 53. کاربرد too و enough
 54. کاربرد Clause ها

بازگشت به کتابخانه مجازی بازگشت به کتابخانه مجازی و مشاهده سایر منابع کمک آموزشی   کتابخانه مجازی   خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران   خرید نرم افزار