گرامر آسان زبان انگلیسی

فعل be در زمان حال ساده

ترکیبهای فعل be در زمان حال ساده

فعل be (به معنی بودن) یکی از پرکاربردترین افعال در زبان انگیسی می باشد. در این درس زمان حال ساده این فعل را بصورت am/is/are ملاحظه می نمایید:

I am a teacher.
You are students.
He is Ali.
She is Mary.
It is a robat.
We are in different classes.
They are in the same class.
ترکیبهای سوالی be در زمان حال ساده

جهت بیان جملات پرسشی با فعل be در زمان حال ساده کافیست جای فعل be و فاعل را با هم عوض نماییم.

(در این حالت معمولا I به you و you به I/we تبدیل می شود.) مثال :

Are you a teacher?
Are we students?
Is he Ali?
Is she Mary?
Is it a robat?
Are you in different classes?
Are they in the same class?
ترکیبهای منفی be در زمان حال ساده

برای ساختن جملات منفی با فعل be در زمان حال ساده کافیست واژه not را به فعل be اضافه نماییم. مثال:

I am not a teacher.
You are not students.
He is not Ali.
She is not Mary.
It is not a robat.
We are not in different classes.
They are not in the same class.
پاسخ کوتاه به جملات پرسشی با فعل be :

در پاسخ کوتاه به جملات پرسشی با فعل be در زمان حال ساده می توان از ترکیبهای زیر استفاده نمود:

Are you Ali?
Yes, I am.
No, I am not.

Are we in the same class?
Yes, We are.
No, We are not.

توجه داشته باشید که همواره بجای افعال (be (am/is/are می توان از مخفف آن استفاده نمود:

Are you Ali?
No, I’m not.
Are we in the same class?
No, We’re not.

مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

بازگشت به فهرست درس ها بازگشت به کتابخانه مجازی و مشاهده فهرست درس های آموزشی   کتابخانه مجازی   خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران   خرید نرم افزار