گرامر آسان زبان انگلیسی

زمان گذشته استمراری

زمان گذشته استمراری :

زمان گذشته استمراری برای اموری استفاده می شود که در زمان مشخصی از گذشته رخ داده و در همان زمان استمرار داشته است. مثال:

I was listening to the radio yesterday.
من دیروز داشتم به رادیو گوش می کردم

جمله فوق استمرار گوش دادن به رادیو را در زمان گذشته نشان می دهد. ساختار جملات گذشته استمراری بصورت زیر می باشد:

ing + فعل اصلی + was/were + فاعل

مثال :

I was watching TV.
من داشتم به تلویزیون نگاه می کردم

توجه : برای ساختن ترکیبهای منفی زمان گذشته استمراری، کافیست پس از افعال was, were از واژه not استفاده نماییم. همچنین جملات سوالی با آوردن was, were به ابتدای جمله ساخته می شوند. مثال :

Was he sitting in the garden?
No, he wasn’t.

توجه : برای بیان اموری که در زمان گذشته استمرار داشته و با کار دیگری برخورد می کند، زمان گذشته استمراری همراه با یک جمله گذشته ساده (که معمولا با عبارت when همراه است) بکار می رود. مثال:

He was watching TV when we arrived.
زمانیکه ما رسیدیم، او داشت تلویزیون نگاه می کرد
کاربرد while و as در زمان گذشته استمراری :

کلمات while و as به معنی (هنگامیکه) در ابتدای جملات گذشته استمراری هنگام اتصال به جملات گذشته ساده بکار می روند. مثال:

While you were driving, I saw you.
هنگامیکه داشتید رانندگی می کردید، من شما را دیدم

I was watching TV as he came.
هنگامیکه او آمد، داشتم تلویزیون نگاه می کردم

توجه : هنگامیکه when, while, as در وسط جمله بکار رود، علامت (,) حذف می شود، در غیر اینصورت از (,) مابین جمله گذشته ساده و گذشته استمراری استفاده می کنیم. مثال:

I saw you while you were driving.
While you were driving, I saw you.
هنگامیکه داشتید رانندگی می کردید، من شما را دیدم

مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

بازگشت به فهرست درس ها بازگشت به کتابخانه مجازی و مشاهده فهرست درس های آموزشی   کتابخانه مجازی   خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران   خرید نرم افزار