زمان گذشته کامل
زمان گذشته کامل یا ماضی بعید، بیانگر عملی است که در گذشته دور (قبل از عمل دیگری در گذشته) کامل شده باشد. معمولا این زمان همراه با یک جمله کوتاه گذشته ساده همراه است. ساختار زمان گذشته کامل به صورت زیر می باشد:
(جمله کوتاه گذشته ساده+کلمه ربط) + اسم مفعول + had + فاعل
مثال:
I had arrived when you called.

وقتی تماس گرفتی، رسیده بودم.

توجه: در زمان گذشته کامل، had فعلی کمکی می باشد. لذا برای سوالی نمودن جمله می بایست had را به ابتدای جمله آورده و همچنین در ترکیبهای منفی، not را به had اضافه نماییم. مثال:
I hadn’t seen the movie when it came out on DVD.

من فیلم را ندیده بودم زمانیکه روی دی وی دی منتشر شد.


Had the film finished when you went there?

آیا زمانیکه به آنجا رسیدی، فیلم تمام شده بود؟

توجه: قیدهای زمان زیر معمولا در قسمت گذشته ساده به کار می روند:
when (هنگامیکه), before (قبل از اینکه), by (تا)
مثال:
By 2001, she had already met her husband.
I had already seen the movie when it came out on DVD.
I had learned to speak Greek before I graduated.
توجه: قیدهای زمان زیر معمولا در قسمت گذشته کامل به کار می روند:
after ( بعد از اینکه), as soon as (به محض اینکه)
مثال:
I became a good driver after I had finished my work.
I became a good driver as soon as I had graduated.
توجه: کلمه already به معنی (قبلا) معمولا پس از had و قبل از اسم مفعول به کار می رود. مثال:
I hadn’t already seen them.
توجه: گاهی در مکالمه های غیر رسمی بجای زمان گذشته کامل، از گذشته ساده نیز استفاده می شود. مثال:
Before I graduated, I learned to speak Chinese.

‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

‹- دانلود کتاب گرامر آسان زبان انگلیسی


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : زمان گذشته کامل | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.38 : 7389
4.38زمان گذشته کامل
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :