زمان آینده ساده با be going to
از ترکیبات be going to می توان جهت بیان تصمیم انجام فعل در زمان آینده ساده استفاده نمود. مثال:
I am going to lose weight.

قصد دارم تا وزن کم کنم.


He is going to learn Japanese.

او قصد دارد تا زبان ژاپنی بیاموزد.

به ترکیبهای سوالی و منفی زیر توجه نمایید:
Are you going to join a gym?
No, I’m not.
Yes, I am.
توجه: از be going to می توان برای پیش بینی آینده بر اساس شواهد و وقایع جاری نیز استفاده نمود. مثال:
There’s going to be a storm.

نزدیک است که طوفان شود.


It is going to fall.

نزدیک است که بیفتد.


‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

‹- دانلود کتاب گرامر آسان زبان انگلیسی


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : زمان آینده ساده با be going to | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.38 : 7389
4.38زمان آینده ساده با be going to
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :