گرامر آسان زبان انگلیسی

زمان گذشته کامل استمراری

زمان گذشته کامل استمراری :

زمان گذشته کامل استمراری، بیانگر عملی است که در زمان گذشته آغاز گشته و تا زمان بخصوصی از گذشته بصورت مستمر ادامه داشته باشد. ساختار زمان گذشته کامل استمراری بصورت زیر می باشد:

زمان + ing + before/when + فعل +been had + فاعل

مثال:

He had been travelling around England when I got a call from home.
I had been Watching TV when you came.

مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

بازگشت به فهرست درس ها بازگشت به کتابخانه مجازی و مشاهده فهرست درس های آموزشی   کتابخانه مجازی   خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران   خرید نرم افزار