گرامر آسان زبان انگلیسی

زمان آینده ساده

کاربرد going to در آینده ساده :

از ترکیبات going to می توان جهت بیان تصمیم انجام فعل در زمان آینده ساده استفاده نمود. مثال:

I am going to lose weight.
قصد دارم تا وزن کم کنم

He is going to learn Japanese.
او قصد دارد تا زبان ژاپنی بیاموزد

به ترکیبهای سوالی و منفی زیر توجه نمایید:

Are you going to join a gym?
No, I’m not.
Yes, I am.

توجه: از going to می توان برای پیش بینی آینده بر اساس وقایع جاری نیز استفاده نمود. مثال:

I’m going to start work.
It is going to fall.
کاربرد حال استمراری در آینده ساده :

از جملات حال استمراری می توان جهت برنامه ریزی انجام فعل در زمان آینده ساده استفاده نمود. مثال:

I am working tomorrow.
You are taking a day off next week.
He is leaving tonight.
We are meeting him for lunch.
They are going home after the lesson.
Are you going home after the lesson?
کاربرد will, shall :

از will می توان برای قول دادن انجام کار یا بیان بیشنهاد در زمان حال استفاده نمود. مثال:

We will send you a postcard.
ما قول می دهیم که برای شما یک کارت پستال ارسال کنیم
I’ll open the door for you.
چطور است که درب را برایتان باز نمایم

توجه: shall نیز مانند will برای قول دادن انجام کار یا بیان پیشنهاد در جملات پرسشی اول شخص مفرد و جمع (I و we) بکار می رود. مثال:

Shall I lend you some money?
چطور است که مقداری پول به شما قرض دهم

مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

بازگشت به فهرست درس ها بازگشت به کتابخانه مجازی و مشاهده فهرست درس های آموزشی   کتابخانه مجازی   خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران   خرید نرم افزار