گرامر آسان زبان انگلیسی

زمان آینده کامل

زمان آینده کامل :

زمان آینده کامل، بیانگر عملی است که در زمان بخصوصی آغاز گشته و در زمان مشخصی از آینده کامل می شود. به عبارت دیگر در زمان آینده کامل، فعل قبل از کار دیگری که در آینده انجام می شود، تمام شده فرض می گردد. ساختار زمان آینده کامل بصورت زیر می باشد:

قید زمان + by/till + اسم مفعول + will have + فاعل

مثال:

I will have finished work by six o’clock.
من تا ساعت شش، کار را تمام کرده ام

به ترکیبهای پرسشی و منفی زمان حال کامل توجه نمایید:

I won’t have finished work by six o’clock.
Will you have finished work by six o’clock?

توجه: جملات زمان آینده کامل معمولا به کلماتی از قبیل by, till به همراه قید زمان ختم می شوند. مثال:

I will have retired by the year 2020.
I won’t have retired till the year 2020.

مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

بازگشت به فهرست درس ها بازگشت به کتابخانه مجازی و مشاهده فهرست درس های آموزشی   کتابخانه مجازی   خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران   خرید نرم افزار