زمان آینده کامل
زمان آینده کامل، بیانگر عملی است که در زمان به خصوصی آغاز گشته و در زمان مشخصی از آینده کامل می شود. به عبارت دیگر در زمان آینده کامل، فعل قبل از کار دیگری که در آینده انجام می شود، تمام شده فرض می گردد.
ساختار زمان آینده کامل به صورت زیر می باشد:
قید زمان + by/till + اسم مفعول + will have + فاعل
مثال:
I will have finished work by six o’clock.

من تا ساعت شش، کار را تمام خواهم کرد.

توجه: همانطور که می بینید، جملات زمان آینده کامل معمولا به کلماتی از قبیل by, till به همراه قید زمان ختم می شوند.
مثال:
I will have retired by the year 2020.

تا سال 2020 بازنشسته خواهم شد.


I won’t have retired till the year 2020.

تا سال 2020 بازنشسته نخواهم شد.

به ترکیبهای پرسشی و منفی زمان حال کامل توجه نمایید:
I won’t have finished work by six o’clock.
Will you have finished work by six o’clock?

‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

‹- دانلود کتاب گرامر آسان زبان انگلیسی


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : زمان آینده کامل | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.38 : 7389
4.38زمان آینده کامل
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :