گرامر آسان زبان انگلیسی

زمان آینده کامل استمراری

زمان آینده کامل استمراری :

زمان آینده کامل استمراری، بیانگر عملی است که در زمان بخصوصی آغاز گشته و در زمان مشخصی از آینده کامل شده و مدتی نیز ادامه داشته است. ساختار زمان آینده کامل استمراری بصورت زیر می باشد:

ing + فعل + will have been + فاعل

مثال:

In November, I will have been working at my company for three years.
At five o’clock, I will have been waiting for thirty minutes.
When I turn thirty, I will have been playing piano for twenty-one years.

مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

بازگشت به فهرست درس ها بازگشت به کتابخانه مجازی و مشاهده فهرست درس های آموزشی   کتابخانه مجازی   خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران   خرید نرم افزار