گرامر آسان زبان انگلیسی

ضمایر فاعلی

ضمایر فاعلی

ضمیر فاعلی، کلمه ای است که بجای فاعل می نشیند تا از تکرار آن در جمله جلوگیری نماید. ضمایر فاعلی عبارتند از:

I - you - he - she - it
we - you - they

مثال :

I am from Iran.
You are from France.
He is from Spain.
She is from China.
It is from London.
We are from Paris.
They are from Mexico.

مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

بازگشت به فهرست درس ها بازگشت به کتابخانه مجازی و مشاهده فهرست درس های آموزشی   کتابخانه مجازی   خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران   خرید نرم افزار