ضمایر فاعلی
ضمیر فاعلی، کلمه ای است که بجای فاعل می نشیند تا از تکرار آن در جمله جلوگیری نماید. ضمایر فاعلی عبارتند از:
I
you
he
she
it
we
you
they
مثال:
I am from Iran.

من اهل ایران هستم.


You are from France.

شما اهل فرانسه هستید.


He is from Spain.

او(مرد) اهل اسپانیا است.


She is from China.

او(زن) اهل چین است.


It is from London.

این(شیء) اهل(برای) لندن است.


We are from Paris.

ما اهل پاریس هستیم.


They are from Mexico.

آنها اهل مکزیک هستند.


‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

‹- دانلود کتاب گرامر آسان زبان انگلیسی


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : ضمایر فاعلی | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.38 : 7389
4.38ضمایر فاعلی
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :