گرامر آسان زبان انگلیسی

ضمایر ملکی

ضمایر ملکی :

همانگونه که در می دانید صفت ملکی قبل از اسم آمده و مالکیت شیء را بیان می کند. مانند my book (کتاب من)

ضمایر ملکی جایگزین اسم و صفت ملکی شده و مفهوم (دارایی) را می رساند. مثال:

This is my pen. این قلم من است
This is mine. این مال من است

ضمایر ملکی عبارتند از:

mine - yours - his - hers - its
ours - yours - theirs
بازگشت به فهرست درس ها بازگشت به کتابخانه مجازی و مشاهده فهرست درس های آموزشی   کتابخانه مجازی   خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران   خرید نرم افزار