گرامر آسان زبان انگلیسی

زمان حال ساده

زمان حال ساده :

در زبان انگلیسی برای بیان حقایق و یا امور روزمره و روتین از زمان حال ساده استفاده می شود. مثلا جمله (من انگلیسی می خوانم.) به معنی خواندن زبان انگلیسی بصورت روزمره و تکراری می باشد و یا جمله (در فصل تابستان زمین گرم می شود.) به مفهوم بیان حقایق در خصوص فصلها است.

ساختار جملات زمان حال ساده بصورت زیر می باشد:

(مفعول یا سایر ترکیبهای مکمل ) + فعل + فاعل

به مثال زیر توجه نمایید :

I Speak English.
You Speak English.

I , You فاعل جملات و Speak فعل و English مفعول می باشد.

سوم شخص مفرد در زمان حال ساده :

همانطور که می دانید ، افعال سوم شخص مفرد در زمان حال ساده با اضافه شدن s (و یا es) به انتهای آنها صرف می شوند.

مانند She works (او کار می کند)

توجه: زمانی که انتهای افعال سوم شخص مفرد به s , x , o , ch , sh ختم شود ، به انتهای آن es اضافه می گردد. مثال:

wash ► washes
teach ► teaches
dress ► dresses
fix ► fixes

توجه: زمانیکه انتهای افعال سوم شخص مفرد به y ختم شود ، y حذف گشته و بجای آن ies به انتهای فعل اضافه می شود. مثال :

cry ► cries
try ► tries
study ► studies
worry ► worries

توجه: اگر انتهای افعال سوم شخص مفرد به ay , oy , uy ختم شود ، هنگام اضافه شدن s، بی تغییر می مانند. مثال :

stay ► stays
buy ► buys
enjoy ► enjoys
ترکیبهای سوالی زمان حال ساده :

جهت بیان جملات پرسشی در زمان حال ساده کافیست از فعل کمکی Do و Does (برای سوم شخص مفرد) در ابتدای جمله استفاده نماییم.

توجه نمایید که با اضافه نمودن Does به جملات سوم شخص مفرد ، s ( ویا es در برخی حالتها ) از انتهای فعل اصلی حذف می گردد. مثال :

I speak English.
Do I speak English?

He speaks English.
Does he speak English?
ترکیبهای منفی زمان حال ساده :

برای ساختن جملات منفی در زمان حال ساده کافیست واژه do not را مابین فاعل و فعل اصلی اضافه نماییم.

توجه داشته باشید که در جملات سوم شخص مفرد از does not استفاده می شود.

مثال :

I speak English.
I do not speak English.

He speaks English.
He does not speak English.
پاسخ کوتاه به جملات پرسشی :
Do you speak English?
Yes, I do.

Does she speak English?
Yes, she does.

Do you speak English?
No, I do not.

Does she speak English?
No, she does not.

توجه داشته باشید که بجای do not می توان از مخفف آن don't و بجای does not از مخفف آن doesn't استفاده نمود:

Do you speak English?
No, I don't.

Does she speak English?
No, she doesn't.

مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

بازگشت به فهرست درس ها بازگشت به کتابخانه مجازی و مشاهده فهرست درس های آموزشی   کتابخانه مجازی   خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران   خرید نرم افزار