گرامر آسان زبان انگلیسی

ضمایر انعکاسی

ضمایر انعکاسی :

ضمایر انعکاسی برای انعکاس کار انجام شده به فاعل جمله بکار می روند. این ضمایر عبارتند از:

myself - yourself - himself - herself - itself
ourselves - yourselves - themselves

مثال:

My sister made herself sick from eating so much.
خواهرم با خوردن بیش از حد، خودش را مریض کرد

توجه : ترکیب by با ضمایر انعکاسی مفهوم (به تنهایی) می دهد. مثال:

I made it by myself.
من به تنهایی آنرا ساختم
بازگشت به فهرست درس ها بازگشت به کتابخانه مجازی و مشاهده فهرست درس های آموزشی   کتابخانه مجازی   خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران   خرید نرم افزار