گرامر آسان زبان انگلیسی

کاربرد صفت

کاربرد صفت :

صفت در زبان انگلیسی ماقبل اسم و برای توصیف آن بکار می رود. توجه داشته باشید که صفت همیشه بصورت مفرد در جملات ظاهر می شود. مثال:

rich:
She’s rich.
She’s a rich woman.

old:
It’s old.
It’s an old car.
جایگاه انواع صفت در جمله :

اگر اسم دارای چندین صفت در جمله باشد، از الگوی زیر در چیدمان آن استفاده می کنیم:

اسم + صفت جنس + صفت رنگ + صفت اندازه + صفت کیفیت

مثال :

a smart new woollen jacket
a pair of expensive black designer jeans
some big round bright red sunglasses
some comfortable large white cotton T-shirt
some nice wide-fitting brown leather walking shoes
پسوندهای صفت ساز ing و ed

از پسوندهای ed و ing می توان برای ساختن صفت استفاده نمود. مثال :

Ali's job is boring. شغل علی خسته کننده است
Ali is bored with his job. علی از شغلش خسته شده است

در ترکیبات فوق، معمولا صفتی که به ed ختم می شودبه چگونگی شخص اشاره نموده و صفتی که به ing ختم می شود، درخصوص دلیل احساس شخص بیان می گردد.

مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

بازگشت به فهرست درس ها بازگشت به کتابخانه مجازی و مشاهده فهرست درس های آموزشی   کتابخانه مجازی   خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران   خرید نرم افزار