ضمایر مفعولی
ضمیر مفعولی، کلمه ای است که بجای مفعول می نشیند تا از تکرار آن در جمله جلوگیری نماید. ضمایر مفعولی عبارتند از:
me
you
him
her
it
us
you
them
مثال:
Ali likes him.

علی او را دوست دارد.


Sarah speaks to her in French.

سارا در فرانسه با او صحبت می کند.


Ali watches it in the evening.

علی عصر آن را تماشا می کند.

مفعول غیر مستقیم در جملات انگلیسی:
اگر جمله دارای دو مفعول باشد، مفعول شیء را به صورت مفعول مستقیم (چه چیزی را؟ / به چه چیزی؟) و مفعول شخص را به صورت مفعول غیر مستقیم (چه کسی را؟/ به چه کسی؟) بیان می کنیم.
توجه: در جملات دو مفعولی معمولا ابتدا مفعول غیر مستقیم(شخص) و بدنبال آن مفعول مستقیم(شیء) در جملات ذکر می گردد.
مثال:
I am going to buy my mother something special.
I am going to buy her something special.
Let’s send Mom and Dad some flowers.
Let’s send them some flowers.
توجه: ممکن است در جملات ابتدا مفعول مستقیم(شیء) و بدنبال آن مفعول غیر مستقیم(شخص) ذکر گردد. در اینصورت از to و for ماقبل مفعول غیر مستقیم استفاده می کنیم. مثال:
I give him a pen.
► I give a pen to him.
I bought him a pen.
► I bought a pen for him.

‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

‹- دانلود کتاب گرامر آسان زبان انگلیسی


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : ضمایر مفعولی، مفعول مستقیم و غیرمستقیم | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.22 : 7225
4.22ضمایر مفعولی، مفعول مستقیم و غیرمستقیم
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :