ضمایر ربطی
ضمایر ربطی یا Relative Pronouns ضمایری هستند که برای اتصال مابین جملات اصلی و جملات تابع به کار می روند. به مثال زیر توجه نمایید:
Fred is the man.
Fred cleans the school.
► Fred is the man who cleans the school.

فرد مردی است که مدرسه را تمیز می کند.

برخی از پرکاربردترین ضمایر ربطی عبارتند از:
who (به معنی که) برای اشاره به فاعل انسان به کار می رود.
whom (به معنی که او را) برای اشاره به مفعول انسان به کار می رود. (در متون جدید معمولا از who بجای whom استفاده می شود)
which (به معنی که) برای اشاره به فاعل و مفعول شیء به کار می رود.
that (به معنی که) بجای who, whom, which می تواند به کار برود.
مثال:
A dentist is someone that takes care of people’s teeth.
A watch is a thing which shows the time.
A dictionary is a book that tells you the meaning of words.
توجه: هنگامیکه ضمایر ربطی به صورت مفعول در جمله نوشته می شوند، حذف آنها تغییری در مفهوم جمله به وجود نمی آورد. مثال:
The book that you bought gives great information about holidays
►The book you bought gives great information about holidays.
توجه: زمانیکه ضمایر ربطی به صورت فاعل در جمله نوشته می شود، نمی تواند حذف شود. مثال:
The author who wrote that book did a great job.
The author wrote that book did a great job.

‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

‹- دانلود کتاب گرامر آسان زبان انگلیسی


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : ضمایر ربطی | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.22 : 7225
4.22ضمایر ربطی
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :