گرامر آسان زبان انگلیسی

کاربرد as … as در بیان تشابه صفتها

کاربرد as … as در بیان تشابه صفتها :

برای بیان تشابه یا برابری صفت بین دو شخص از عبارت as … as بصورت زیر استفاده می شود. مثال:

This LCD is as good as that one.
این نمایشگر به خوبی آن یکی است
He is as old as I (am).
او به بزرگی من است

توجه : برای تاثیر بیشتر در بیان تشابه می توان از just قبل از as … as استفاده نمود. مثال:

The new LCD is just as good as the old one.
نمایشگر جدید دقیقا بخوبی مدل قدیمی اش می باشد

توجه : برای بیان تشابه دو چیزی که دقیقا مشابه هم نبوده و فقط تا حدودی شبیه باشند، می توان از almost قبل از as … as استفاده نمود. مثال:

The new LCD is almost as good as the old one. But it’s a little slower.
نمایشگر جدید تاحدودی بخوبی مدل قدیمی اش می باشد. ولی مقداری کند است

توجه : برای بیان عدم تشابه دو چیز از not as … as استفاده می شود. اگر اختلاف دو چیز محدود باشد، از قید quite و اگر اختلاف بزرگ باشد، از قید nearly برای تاثیر بیشتر استفاده می گردد.مثال:

My new air conditioner is not as noisy as the old one.
سیستم تهویه مطبوع من به پر سر و صدایی مدل قدیمی اش نیست
The new LCD doesn’t cost quite as much as the old one.
نمایشگر جدید اندکی اختلاف قیمت با نمونه قدیمی اش دارد

The new LCD doesn’t cost nearly as much as the old one.
نمایشگر جدید اختلاف قیمت زیادی نسبت به نمونه قدیمی اش دارد

توجه : گاهی جملات as … as در حالت مخفف بصورت زیر نوشته می شوند. مثال:

We loved our old LCD. But our new LCD is just as good.
Have you seen my new car? My new car isn’t nearly as nice.
کاربرد as … as در بیان تشابه قیدها:

برای بیان تشابه یا برابری قید بین افعال جمله از عبارت as … as بصورت زیر استفاده می شود. مثال:

My new phone works as well as my old one.
تلفن جدید من بخوبی مدل قدیمی کار می کند
The new LCD doesn’t run as slowly as the old one.
نمایشگر جدید به کندی مدل قدیمی اش کار نمی کند

مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

بازگشت به فهرست درس ها بازگشت به کتابخانه مجازی و مشاهده فهرست درس های آموزشی   کتابخانه مجازی   خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران   خرید نرم افزار