گرامر آسان زبان انگلیسی

کاربرد قید

کاربرد قید :

قید در جملات برای بیان چگونگی فعل استفاده می شود. مثال :

You speak English well.
شما بخوبی انگلیسی صحبت می کنید

قیدها به پنج دسته مهم تقسیم می شوند:

1 - قید حالت     2- قید مکان     3- قید زمان     4- قید تکرار     5- قید مقدار


توجه: گاهی از کلماتی نظیر very (خیلی) و quite (نسبتا) ماقبل قید حالت استفاده می شود. مثال:

You speak English very well.
She speaks English quite well.
قید تکرار :

قید تکرار برای نشان دادن تکرار فعل در جملات انگلیسی بکار برده می شوند. مهمترین این قید ها عبارتند از:

always, usually, often, sometimes, hardly ever, never

توجه: قید تکرار قبل از فعل اصلی و پس از فعل کمکی در جملات قرار می گیرد. مثال:

I never read the newspaper in the morning.
I don’t always have breakfast.
Does he often work on Friday?

توجه: قید sometimes معمولا در ابتدای جمله بکار برده می شود. مثال :

Sometimes I read the newspaper in the morning.

توجه: اگر فعل اصلی جمله to be باشد، قید تکرار پس از آن قرار می گیرند. مثال:

He is usually in his office at 9 a.m.

توجه: قید never در جملات منفی بکار برده نمی شود. مثال:

He doesn’t never watch TV.
► He never watches TV.

قید تکرار همواره قبل از فعل اصلی و پس از فعل کمکی در جملات قرار می گیرد. همچنین قیدهایی نظیر finally, recently می توانند ابتدا و انتهای جملات نیز ذکر شوند. مثال:

I usually play tennis with Jenny.
She’s always tired in the evening.
Finally we arrived home.
Have you seen any good films recently?

قید حالت، معمولا در انتهای جمله قرار می گیرد. مثال:

He spoke quickly.
They left the room quietly.
He worked hard.

قید مقدار، معمولا قبل از صفت یا قید حالت و گاهی قبل از فعل اصلی جمله قرار می گیرد. مثال:

I don’t quite understand this exercise.
Be careful! You almost broke the window.
We didn’t do much today.

مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

بازگشت به فهرست درس ها بازگشت به کتابخانه مجازی و مشاهده فهرست درس های آموزشی   کتابخانه مجازی   خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران   خرید نرم افزار