کاربرد as … as در بیان تشابه صفتها
برای بیان تشابه یا برابری صفت بین دو اسم از عبارت as … as به صورت زیر استفاده می شود. مثال:
This LCD is as good as that one.

این نمایشگر به خوبی آن یکی است.


He is as old as I (am).

او به بزرگی من است (هم سن من است).

توجه: برای تاثیر بیشتر در بیان تشابه می توان از just قبل از as … as استفاده نمود.
مثال:
The new LCD is just as good as the old one.

نمایشگر جدید دقیقا به خوبی مدل قدیمی اش می باشد.

توجه: برای بیان تشابه دو چیزی که دقیقا مشابه هم نبوده و فقط تا حدودی شبیه باشند، می توان از almost قبل از as … as استفاده نمود.
مثال:
The new LCD is almost as good as the old one. But it’s a little slower.

نمایشگر جدید تاحدودی به خوبی مدل قدیمی اش می باشد. ولی مقداری کند است.

توجه: برای بیان عدم تشابه دو اسم از not as … as استفاده می شود. اگر اختلاف دو چیز محدود باشد، از قید quite و اگر اختلاف زیاد باشد، از قید nearly برای تاثیر بیشتر استفاده می گردد.
مثال:
My new air conditioner is not as noisy as the old one.

سیستم تهویه مطبوع من به پر سر و صدایی مدل قدیمی اش نیست.


The new LCD doesn’t cost quite as much as the old one.

نمایشگر جدید اندکی اختلاف قیمت با نمونه قدیمی اش دارد.


The new LCD doesn’t cost nearly as much as the old one.

نمایشگر جدید اختلاف قیمت زیادی نسبت به نمونه قدیمی اش دارد.

توجه: گاهی جملات as … as در حالت مخفف به صورت زیر نوشته می شوند.
مثال:
We loved our old LCD. But our new LCD is just as good.
Have you seen my new car? My new car isn’t nearly as nice.

‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

‹- دانلود کتاب گرامر آسان زبان انگلیسی


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : کاربرد as … as در بیان تشابه صفتها | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.22 : 7225
4.22کاربرد as … as در بیان تشابه صفتها
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :