گرامر آسان زبان انگلیسی

بیان الزام در زبان انگلیسی

بیان الزام در زبان انگلیسی :

have to و has to (برای سوم شخص مفرد)‌ به معنی (مجبور بودن) و تقریبا مترادف must می باشد. مثال:

I have to do it.
مجبورم که این کار را انجام دهم

She has to wash her hands.
مجبور است که دستهایش را بشوید

توجه: از don’t have to برای بیان مواردی استفاده می شود که انجام آن ضروری نباشد. مثال:

We don’t have to pass a test to ride a bicycle.
لازم نیست برای راندن دوچرخه، آزمون بدهید

توجه: need to جهت بیان اموری استفاده می شود که انجام آن ضروری باشد. مثال:

I need to get some sneakers.
I always need to try on clothes.

can, may, be allowed to به معنی مجاز بودن و انتخاب آزادانه امور در جملات بکار می رود. مثال:

We can have lunch any time we want.
Everyone was allowed to leave early.

don’t have to, needn’t برای بیان مواردی استفاده می شود که انجام آن ضروری نباشد. مثال:

You needn’t finish that report today.
I didn’t have to go to the meeting.

must, have to, have got to, be supposed to, can’t, mustn’t, must never به معنی ضرورت و اجبار در جملات بکار می رود. مثال:

Sally has to work eight hours a day.
You mustn’t smoke in the office.
The nurses had to wear a blue uniform.
We weren’t supposed to send personal emails.

should, ought to به مفهوم بهتر است که ... جهت بیان و درخواست نصایح، راهنمایی و پیشنهاد و الزام اخلاقی در جملات بکار می رود. مثال :

I am tired. I should go to bed.
My mother is ill. She should not go to work.
You ought to keep a first aid kit in your car.
You shouldn’t leave medicine where children can reach it.
کاربرد must, might, can’t در نتیجه گیری و قیاس :

must به مفهوم نتیجه گیری در جملات انگلیسی، هنگامی که از نتیجه فعل مطمئن باشیم، بکار می رود. مثال:

He must be very rich if he’s got a Rolls-Royce.

might زمانیکه از نظر گوینده نتیجه محتمل است، بکار برده می شود. مثال :

The shutters are closed. She might be asleep.

can’t زمانیکه از نظر گوینده نتیجه غیر محتمل و بعید باشد، بکار برده می شود. مثال:

They can’t be poor if they live in the most expensive part of town.

توجه: در مفهوم نتیجه گیری و قیاس، can’t منفی must می باشد. مثال:

It must be difficult to live without electricity.
It can’t be easy to live without electricity.

مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

بازگشت به فهرست درس ها بازگشت به کتابخانه مجازی و مشاهده فهرست درس های آموزشی   کتابخانه مجازی   خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران   خرید نرم افزار