صفت تفضیلی
صفت تفضیلی برای مقایسه برتری دو اسم نسبت به هم به کار می رود. مانند عبارت (علی از سارا قدبلندتر است.) در این جمله (قدبلندتر) صفت تفضیلی می باشد.
در زبان انگلیسی صفت تفضیلی با افزودن -er به انتهای صفتهای تک سیلابی بدست می آید. مثال:
tall: بلند ► taller: بلندتر
Ali is taller than Sarah.

علی از سارا قدبلندتر است.

than در جملاتی که دارای صفات تفضیلی هستند به معنی (از) جهت مقایسه دو اسم به کار می رود. مثال:
This book is not cheaper than that book.

این کتاب ارزان تر از آن کتاب نیست.

توجه: هنگام افزودن -er به انتهای صفتهای تک سیلابی که حرف انتهای آنها بی صدا بوده و حرف ماقبل آخر صدادار (a, e, i, o, u) است، ‌حرف انتهایی تکرار می شود. مانند hotter, bigger, fatter
سیلابها در زبان انگلیسی:
به لغاتی مانند cat, dog, horse که در یک بخش ادا می شوند،‌کلمات تک سیلابی گفته می شود. لغاتی مانند monkey, dolphin که در دو بخش ادا می شوند، کلمات دو سیلابی گفته می شوند. همینطور لغاتی مانند kangaroo, elephant که در سه بخش ادا گردیده و سه سیلابی هستند.
همانطور که دیدید در صفتهای تک سیلابی مانند tall و old، صفت تفضیلی با افزودن -er به انتهای لغت تشکیل می شود. مانند: taller و older
صفت تفضیلی چند سیلابی:
در صفتهای دو یا چند سیلابی مانند beautiful، صفت تفضیلی با افزودن more به ابتدای لغت تشکیل می شود. مانند: more beautiful
به مثالهایی در این زمینه توجه نمایید:
My bag is more expensive than your bag.

کیف من از کیف تو گران تر است.


My father is more hardworking than my uncle.

پدر من از عمویم سختکوش تر است.

صفت های تفضیلی بی قاعده:
بعضی صفتهای تفضیلی بی قاعده بوده و با افزودن -er به انتهای صفت ساخته نمی شوند. مثال:
Good: خوب
► Better: بهتر
Bad: بد
► Worse: بدتر
far: دور
► further: دورتر
fun: بامزه
► more fun: بامزه تر
توجه: گاهی صفتهای تفضیلی چند سیلابی با less به معنی (کمتر) بجای more به معنی (بیشتر) نوشته می شوند. در این حالت جمله مفهوم منفی خواهد داشت. مثال:
Your book is less expensive than my book.

کتاب شما از کتاب من گرانتر نیست.


‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

‹- دانلود کتاب گرامر آسان زبان انگلیسی


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : صفت تفضیلی | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.22 : 7225
4.22صفت تفضیلی
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :