گرامر آسان زبان انگلیسی

کاربرد modal ها

کاربرد can در بیان توانستن و امکان داشتن :

can به معنی (امکان داشتن و توانستن) در جملات بکار می رود. مثال :

I can speak English.
من می توانم انگلیسی صحبت کنم

We can run fast.
ما می توانیم سریع بدویم

در این ساختار can فعل کمکی می باشد. بنابراین برای ساختن جمله منفی باید not را به آن اضافه نماییم و یا برای جملات پرسشی می بایست can را به ابتدای جمله بیاوریم.

 (توجه داشته باشید که can't حالت مخفف can not می باشد.) مثال :

I can't speak Russian.
Can we skate?
No, you can’t.

توجه : can به مفهوم (اجازه داشتن) نیز در جملات بکار می رود و در درسهای آتی با آن بیشتر آشنا خواهیم شد.

 couldحالت گذشته can بوده و برای بیان توانستن در زمان گذشته بکار می رود. مثال:

I could swim.
We couldn’t swim.
Could he swim?

همچنین could برای بیان امکان داشتن در زمان حال ساده نیز بکار می رود. مثال:

We could go to the cinema tonight.
We could play tennis.
کاربرد can, could, be able to, managed to :

عبارتهای can, could, be able to به عنوان توانایی عمومی در جملات حال یا گذشته ساده بکار برده می شوند. مثال:

I can speak French.
Many dogs are able to swim.
She could swim when she was a child.
He had a car so he was able to travel a lot.
I was able to understand everything she said.

عبارت managed to, succeeded in, couldn’t و be able to برای بیان توانایی در یک موقعیت خاص در زمان گذشته بکار برده می شوند. مثال:

They were able to book the flights on the Internet.
We all managed to pass the English test.
She succeeded in passing all her exams.
Have they managed to cure him?
We have been able to save enough money for a holiday.

مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

بازگشت به فهرست درس ها بازگشت به کتابخانه مجازی و مشاهده فهرست درس های آموزشی   کتابخانه مجازی   خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران   خرید نرم افزار