گرامر آسان زبان انگلیسی

زمان گذشته modal ها

زمان گذشته modal ها :

ساختار گذشته modal ها بصورت زیر می باشد:

اسم مفعول + modal + have

از حالت گذشته should برای بیان عملی استفاده می شود که در گذشته باید انجام می گرفته ولی انجام نشده است، مثال:

I should have studied medicine.
She shouldn’t have divorced Ali.

حالت گذشته must, will بصورت فوق برای بیان استنتاج و نتیجه گیری از انجام عملی در گذشته بکار می رود. مثال:

The heating was working so they will have been cold.
There’s no food in the fridge – she must have eaten it all.

حالت گذشته may, might, could معمولا برای بیان مواردی استفاده می شود که انجام عملی در گذشته از نظر گوینده محتمل باشد. مثال:

Someone phoned you earlier, it might have been Jim but I’m not sure.
She’s very late. She may have broken down.
I don’t know where he is, he could have gone for lunch.

توجه: عبارتهای can’t have, won’t have معمولا برای بیان مواردی استفاده می شود که انجام عملی در گذشته از نظر گوینده غیر محتمل و بعید باشد. مثال:

Mark can’t have gone to Benenden- It’s a girls’ school.
It’s only 5 o’clock. They won’t have arrived home yet.

مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

بازگشت به فهرست درس ها بازگشت به کتابخانه مجازی و مشاهده فهرست درس های آموزشی   کتابخانه مجازی   خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران   خرید نرم افزار