کاربرد too و enough
too قبل از صفت به معنی (خیلی، آنقدر زیاد) بوده و به جمله مفهوم منفی می دهد. مثال:
The water is too cold.

آب خیلی سرد است ( که نمی توان در آن شنا کرد).


I can't drink this tea. It's too hot.

نمی توانم این چای را بنوشم، خیلی داغ است.

توجه: فعل جمله پس از too به صورت مصدر (با to) به کار می رود. مثال:
The water is too cold to swim.
The tea is too hot to drink.
توجه: اگر بخواهیم فعل جمله را به شخصی نسبت دهیم، پس از too از for همراه با مفعول یا ضمیر مفعولی استفاده می کنیم. مثال:
The water is too cold for him to swim.
The tea is too hot for me to drink.
توجه: enough قبل از صفت به معنی (به اندازه کافی) بوده و به جمله مفهوم مثبت می دهد. مثال:
He is old enough to go to school.

او به اندازه کافی بزرگ شده است که به مدرسه برود.


It was warm enough to go to school.

به اندازه کافی هوا گرم شده بود که بتوان به مدرسه رفت.


‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

‹- دانلود کتاب گرامر آسان زبان انگلیسی


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : کاربرد too و enough | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.58 : 7584
4.58کاربرد too و enough
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :