گرامر آسان زبان انگلیسی

کاربرد مصدر و اسم مصدر

کاربرد مصدر :

مصدر یا Infinitive همانند مصدر در زبان فارسی حالت اولیه و بدون زمان برای افعال می باشد. از آنجاییکه مصدر شامل صورت اولیه فعل + to می باشد، گاهی آنرا مصدر با to یا Infinitive with to می گویند.

در مثال زیر to go مصدر می باشد:

I want you to go with him.
از تو، رفتن با او را می خواهم = از تو می خواهم که با او بروی

بطور کلی مصدر به تنهایی در جملات بکار نمی رود مگر بعد از بعضی افعال خاص (مانند want در مثال قبل) پرکاربرد ترین افعالی که بعد از آن فعل دوم معمولا بصورت مصدر (با to) بکار برده می شود، عبارتند از:

want, like, agree, be sure, choose, decide, expect, hope, learn, need, plan, seem, wish, would like

توجه : در ترکیبات منفی مصدر، not قبل از to نوشته می شود. مثال:

I want you not to go there.
از تو نرفتن آنجا را می خواهم = از تو می خواهم که آنجا نروی
کاربرد اسم مصدر :

اسم مصدر یا Gerund با افزودن ing به انتهای فعل ساخته می شود. مانند painting (به معنی نقاشی) اسم مصدر بصورت اسم در جملات انگلیسی بکار می رود. مثال:

She enjoys painting.
او نقاشی کردن را دوست دارد

I’ve finished cooking.
من آشپزی کردن را به اتمام رسانده ام

توجه : پس از افعال زیر معمولا اسم مصدر بکار می رود:

enjoy, feel, mind, practice, quit, suggest, would you mind, can’t help, can’t stand, to be used to

مثال:

I enjoy watching TV.

توجه : پس از حروف اضافه، فعل بصورت اسم مصدر بکار می رود. مثال:

Thanks for asking.

مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

بازگشت به فهرست درس ها بازگشت به کتابخانه مجازی و مشاهده فهرست درس های آموزشی   کتابخانه مجازی   خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران   خرید نرم افزار