کاربرد so و such
so قبل از صفت یا قید به معنی (خیلی، آنقدر) بوده و مفهوم صفت یا قید را تشدید می کند. مثال:
It's so hot today!

امروز هوا خیلی گرم است.


He walks so slowly.

او خیلی آرام راه می رود.


It was so cold that the water in the lake froze.

هوا آنقدر سرد بود که آب دریاچه یخ زد.

توجه: از so ماقبل کلماتی نظیر much, many, little, few و ... برای تاکید یا تشدید، استفاده می شود. مثال:
So much food was wasted every day.
There are so many people here!
I've had so little time to myself this week.
توجه: such قبل از اسم به معنی (بسیار، آنقدر) می باشد. اسم می تواند بصورت مستقل یا همراه با صفت در جمله به کار برده شود. مثال:
It's such a hot day today!

امروز، روز بسیار گرمی است.


He was such a good teacher that we all passed the exam.

او آنقدر معلم خوبی بود که ما همگی آزمون را با موفقیت گذراندیم.


‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

‹- دانلود کتاب گرامر آسان زبان انگلیسی


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : کاربرد so و such | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.58 : 7584
4.58کاربرد so و such
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :