گرامر آسان زبان انگلیسی

اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش :

اسامی شمارشی به اسامی گفته می شود که قابل شمارش هستند. مانند کتاب ، میز و... اسم جمع این اسامی با s (و یا es) همراه می باشد. مانند: books , tables
اسامی غیر شمارشی به اسامی گفته می شود که قابل شمارش نیستند. مانند آب، نمک، حبوبات و ... اسامی غیر شمارشی بصورت مفرد در جمله ظاهر می شوند و هنگامی که بخواهیم اسامی غیر شمارشی را بصورت جمع در جمله بکار ببریم از عبارتهایی نظیر قطعه ، لیوان ، کیلو و ... بسته به نوع اسم استفاده می کنیم.
مثال :

two glasses of water دو لیوان آب
two kilos of rice دو کیلو برنج
three pieces of bread سه تکه نان

برخی از اسامی غیر قابل شمارشی عبارتند از:

abstract ideas: health, advice, help, luck, fun
sports and activities: tennis, swimming, golf, basketball
illnesses: cancer, AIDS, diabetes, dengue
natural events: rain, snow, wind, light, darkness
academic subjects: English, Chemistry, Art, Mathematics
foods: rice, milk, sugar, fat

توجه: فعل اسامی غیر قابل شمارشی، بصورت مفرد در جملات بکار می رود. مثال:

Fat isn’t good for you.
چربی برای شما خوب نیست

Mathematics is my favorite subject.
ریاضیات موضوع مورد علاقه من است

توجه: ماقبل اسامی غیر قابل شمارش از a, an استفاده نمی شود. ولی می توان از the هنگامی که به اشیای خاصی اشاره می شود استفاده نمود. مانند: the water

کاربرد Quantifier ها :

quantifiers (لغاتی که بیانگر کمیت و تعداد می باشند) به کلماتی اطلاق می شود که قبل از اسم (شمارشی یا غیر شمارشی) آمده و کمیت آنرا مشخص می کند. پرکاربردترین quantifier ها عبارتند از:

all(100%)
most(90%)
a lot of(80%) lots of(80%) many(80%) much(80%)
some(70%) any(70%)
a few(30%) a little(30%)
few(10%) little(10%)
none(0%)

توجه: some به معنی چندتایی و مقداری ماقبل اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در جملات مثبت بکار می رود. مثال:

I’ve got some oranges.
I’ve got some water.

توجه: از آنجاییکه some تنها در جملات مثبت بکار می رود، بجای آن در جملات منفی و سوالی از any استفاده می شود. مثال:

I haven’t got any apples.
Have you got any bread?

توجه: many, a few, few فقط برای اسامی شمارشی و کلماتmuch , a little, little فقط برای اسامی غیر قابل شمارشی بکار می روند.

کاربرد much, many, a lot of :

much به معنی مقدار زیاد ماقبل اسامی غیر قابل شمارش و در جملات منفی و سوالی بکار می رود. مثال:

How much water is there?
There isn’t much water.

many به معنی تعداد زیاد ماقبل اسامی قابل شمارش جمع و در جملات منفی و سوالی بکار می رود. مثال:

How many oranges are there?
There aren’t many eggs.

a lot of به معنی تعداد و مقدار زیاد بجای much و many ماقبل اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش و در جملات مثبت بکار می رود. مثال:

There are a lot of oranges.
There is a lot of water.

مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

بازگشت به فهرست درس ها بازگشت به کتابخانه مجازی و مشاهده فهرست درس های آموزشی   کتابخانه مجازی   خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران   خرید نرم افزار