قید
قید در جملات انگلیسی، معمولا برای توصیف چگونگی انجام فعل استفاده می شود.
مثال:
You speak English well.

شما بخوبی انگلیسی صحبت می کنید.

همچنین از قید می توان برای توصیف صفت یا قید دیگر هم استفاده نمود.
مثال:
This kid is extremely cute.

این کودک فوق العاده بامزه است.


He walks very quickly.

او بسیار سریع راه می رود.

قیدها به پنج دسته مهم تقسیم می شوند:
1- قید حالت
2- قید مکان
3- قید زمان
4- قید تکرار
5- قید مقدار
قید حالت:
قید حالت، چگونگی انجام فعل را توصیف می کند و معمولا در انتهای جمله قرار می گیرد. مثال:
He spoke quickly.
They left the room quietly.
He worked hard.
توجه: گاهی از کلماتی نظیر very (خیلی) و quite (نسبتا) ماقبل قید حالت استفاده می شود. مثال:
You speak English very well.
She speaks English quite well.
قید مکان:
قید مکان، محل انجام فعل را توصیف می کند. مثال:
He plays at my home.
The book is on the table.
قید زمان:
قید زمان، زمان وقوع فعل را نشان می دهد. مثال:
I will call you later.
We watched the movie last night.
توجه: قیدهایی نظیر finally, recently می توانند ابتدا و انتهای جملات نیز ذکر شوند. مثال:
Finally, we arrived home.
Have you seen any good films recently?
قید تکرار:
قید تکرار برای نشان دادن تعداد دفعات تکرار فعل در جملات انگلیسی به کار برده می شود. مهمترین این قید ها عبارتند از:
always, usually, often, sometimes, hardly ever, never
توجه: قید تکرار معمولا قبل از فعل اصلی و پس از فعل کمکی در جملات قرار می گیرد. مثال:
I never read the newspaper in the morning.
I don’t always have breakfast.
Does he often work on Friday?
توجه: قید sometimes معمولا در ابتدای جمله به کار برده می شود. مثال:
Sometimes I read the newspaper in the morning.
توجه: اگر فعل اصلی جمله to be باشد، معمولا قید تکرار پس از آن قرار می گیرند. مثال:
He is usually in his office at 9 a.m.
توجه: قید never در جملات مثبت به کار می رود، اما به جمله مفهوم منفی می دهد. مثال:
He doesn’t never watch TV.
► He never watches TV.
قید مقدار:
قید مقدار، میزان و مقدار انجام فعل را توصیف می کند و معمولا قبل از صفت یا قید حالت و گاهی قبل از فعل اصلی جمله قرار می گیرد.
مثال:
I don’t quite understand this exercise.
Be careful! You almost broke the window.
We didn’t do much today.

‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

‹- دانلود کتاب گرامر آسان زبان انگلیسی


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : قید | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.58 : 7584
4.58قید
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :