کاربرد as … as در بیان تشابه قیدها
برای بیان تشابه یا برابری قید بین افعال جمله از عبارت as … as به صورت زیر استفاده می شود. مثال:
My new phone works as well as my old one.

تلفن جدید من بخوبی مدل قدیمی کار می کند.


The new LCD doesn’t run as slowly as the old one.

نمایشگر جدید به کندی مدل قدیمی اش کار نمی کند.


‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

‹- دانلود کتاب گرامر آسان زبان انگلیسی


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : کاربرد as … as در بیان تشابه قیدها | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.58 : 7584
4.58کاربرد as … as در بیان تشابه قیدها
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :