افعال مودال
افعال مودال یا افعال معین، گروهی از فعل ها هستند که در کنار یک فعل اصلی در جمله قرار گرفته و برای بیان توانایی، نیاز، احتمال، الزام و ... بکار می روند.
مهمترین افعال مودال عبارتند از:
can/could
will/would
may/might
shall/should/ought to
must, have to
be able to
need to
توجه: افعال مودال، به صورت ساده در جملات به کار برده می شوند (مثلا در حالت سوم شخص مفرد حال ساده، به آن s/es اضافه نمی شود.) همچنین در بیان جملات منفی یا سوالی، به صورت فعل کمکی ظاهر می شوند و جمله را منفی یا سوالی می نمایند. از طرف دیگر فعل اصلی که پس از مودال ها به کار می رود، به صورت مصدر بدون to ذکر می شود.
مثال:
I can speak English.
Can you speak English?
He can not run fast.
Can he run fast?

‹- دانلود کتاب گرامر آسان زبان انگلیسی


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : افعال مودال | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.42 : 7421
4.42افعال مودال
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :