کاربرد must, should, have to, need to در بیان الزام
must به معنی (ضرورت و اجبار) تقریبا مترادف با have to در جملات به کار می رود. مثال:
You must have a license to drive a car.

شما می بایست برای راندن ماشین، گواهینامه داشته باشید.


You mustn’t smoke in the classroom.

استعمال دخانیات در کلاس قدغن است.

have to و has to (برای سوم شخص مفرد)‌ به معنی (مجبور بودن) و تقریبا مترادف must می باشند. مثال:
I have to do it.

مجبورم که این کار را انجام دهم.


She has to wash her hands.

مجبور است که دستهایش را بشوید.

توجه: از don’t have to برای بیان مواردی استفاده می شود که انجام آن ضروری نباشد. (به معنی (نباید) نیست.) مثال:
We don’t have to pass a test to ride a bicycle.

لازم نیست برای راندن دوچرخه، آزمون بدهیم.

توجه: need to تقریبا مترادف با have to جهت بیان الزام در جملات به کار می رود. همچنین needn’t مترادف don’t have to برای بیان مواردی استفاده می شود که انجام آن ضروری نباشد.
مثال:
You need to take the pills three times a day.
You’ll need to show your passport at the hotel.
توجه: be supposed to به معنی (ضرورت و اجبار) در جملات به کار می رود.
مثال:
We weren’t supposed to send personal emails.
توجه: should گذشته shall و به مفهوم (بهتر است که ... ) جهت بیان و درخواست نصایح، راهنمایی و پیشنهاد و الزام اخلاقی در جملات به کار می رود.
مثال:
I am tired. I should go to bed.

خسته هستم. بهتر است که به تخت بروم و بخوابم.


My mother is ill. She should not go to work.

مادرم بیمار است. بهتر است که به سرکار نرود.

توجه: ought to تقریبا مترادف با should به مفهوم (بهتر است که ...) جهت بیان و درخواست نصایح، راهنمایی و پیشنهاد و الزام اخلاقی در جملات به کار می رود.
مثال:
You ought to keep a first aid kit in your car.
You really ought to quit smoking.

‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

‹- دانلود کتاب گرامر آسان زبان انگلیسی


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : کاربرد must, should, have to, need to در بیان الزام | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.42 : 7421
4.42کاربرد must, should, have to, need to در بیان الزام
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :