کاربرد must, might, can’t در نتیجه گیری و قیاس
must به مفهوم نتیجه گیری در جملات انگلیسی، هنگامی که از نتیجه فعل مطمئن باشیم، به کار می رود.
مثال:
He must be very rich if he’s got a Rolls-Royce.
might زمانی به کار برده می شود که از نظر گوینده نتیجه جمله محتمل است.
مثال:
The shutters are closed. She might be asleep.
can’t زمانی به کار برده می شود که از نظر گوینده نتیجه جمله غیر محتمل و بعید باشد است. مثال:
They can’t be poor if they live in the most expensive part of town.
توجه: در مفهوم نتیجه گیری و قیاس، can’t به عنوان منفی must می تواند به کار برده شود. مثال:
It must be difficult to live without electricity.
It can’t be easy to live without electricity.

‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

‹- دانلود کتاب گرامر آسان زبان انگلیسی


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : کاربرد must, might, can’t در نتیجه گیری و قیاس | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.42 : 7421
4.42کاربرد must, might, can’t در نتیجه گیری و قیاس
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :