زمان گذشته افعال مودال
ساختار گذشته modal ها به صورت زیر می باشد:
اسم مفعول فعل اصلی + modals + have
توجه: از حالت گذشته should برای بیان عملی استفاده می شود که در گذشته باید انجام می گرفته ولی انجام نشده است. مثال:
I should have studied medicine.
She shouldn’t have divorced Ali.
توجه: حالت گذشته must, will به صورت فوق برای بیان استنتاج و نتیجه گیری از انجام عملی در گذشته به کار می رود.
مثال:
The heating was working so they will have been cold.
There’s no food in the fridge – she must have eaten it all.
توجه: حالت گذشته may, might, could معمولا برای بیان مواردی استفاده می شود که انجام عملی در گذشته از نظر گوینده محتمل باشد.
مثال:
Someone phoned you earlier, it might have been Jim but I’m not sure.
She’s very late. She may have broken down.
I don’t know where he is, he could have gone for lunch.
توجه: عبارتهای can’t have, won’t have معمولا برای بیان مواردی استفاده می شود که انجام عملی در گذشته از نظر گوینده غیر محتمل و بعید باشد.
مثال:
Mark can’t have gone to Benenden- It’s a girls’ school.
It’s only 5 o’clock. They won’t have arrived home yet.

‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

‹- دانلود کتاب گرامر آسان زبان انگلیسی


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : زمان گذشته افعال مودال | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.42 : 7421
4.42زمان گذشته افعال مودال
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :