گرامر آسان زبان انگلیسی

نقل قول مستقیم و غیر مستقیم

نقل قول مستقیم:

به جمله علی گفت: "من به مدرسه می روم." توجه نمایید. در زبان انگلیسی هرگاه جملات شخص غایب را عینا و بدون هیچ تغییری بیان کنیم، به آن نقل قول مستقیم گفته می شود. مثال:

Ali said, “I am going to school.”

جهت بیان نقل قول مستقیم، از زمان مناسب فعل say و علامت (,) استفاده می نماییم. سپس جمله مورد نظر را بدون هیچ تغییر داخل گیومه (“ ”) می نویسیم.مثال:

They said, “The weather is awful.”
They said to me, “The weather is awful.”
نقل قول غیر مستقیم:

در نقل قول غیر مستقیم، جملات شخص غایب را با اندکی تغییر و با حفظ مفهوم آن بیان می کنیم. به جمله علی گفت: "من به مدرسه می روم." توجه نمایید. در نقل قول غیر مستقیم جمله فوق بصورت (علی گفت که او به مدرسه رفت.) نوشته می شود.مثال:

Ali said that he went to school.

توجه : برای تغییر جملات نقل قول مستقیم به نقل قول غیر مستقیم بصورت زیر عمل می کنیم:

1 – علامت (,) را حذف نموده و بجای آن از رابط that استفاده می کنیم.
2 – علامت (“ “) را از جمله حذف می کنیم.
3 – زمان جمله نقل شده را یک زمان به عقب می بریم.
4 – در ضمایر فاعلی، مفعولی و صفات ملکی از الگوی زیر پیروی می کنیم:

I ►He / She
You ► I / We
We ► They

5 – در صورت نیاز از الگوهای زیر برای تبدیل لغات استفاده می کنیم:

this► that
these ►those
here ►there
now ► then
ago ► before
today ► that day
yesterday ►the day before
tomorrow ►the next day

مثال:

They said, “The weather is awful.”
► They said that the weather was awful.
Dan said, “We all had the flu.”
► Dan said that they had all had the flu.

توجه : رابط that در جملات غیر مستقیم می تواند حذف شود.مثال:

They said the weather was awful.

توجه : برای تبدیل جملات نقل قول مستقیم امری به نقل قول غیر مستقیم از الگوی زیر پیروی می کنیم:

... + مصدر(با to) + مفعول + said/told/asked + فاعل

مثال:

He said, “Read the book.”
►He asked me to read the book.

She told Dan, “Call me tomorrow.”
►She told Dan to call her the next day.

توجه : اگر جمله نقل قول مستقیم درخصوص یک رویداد علمی و یا حقیقت انکار نشدنی باشد، هنگام نوشتن جمله نقل قول غیر مستقیم تغییر زمان نخواهیم داشت. مثال:

They said that English is an international language.
بازگشت به فهرست درس ها بازگشت به کتابخانه مجازی و مشاهده فهرست درس های آموزشی   کتابخانه مجازی   خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران   خرید نرم افزار