جملات پرسشی yes/no
جملات پرسشی yes/no اصلی ترین ساختار جملات پرسشی بوده که پاسخ آن بله/خیر می باشد. این ساختار عموما با آوردن افعال کمکی (و یا فعل to be) به ابتدای جمله بیان می شوند.
مثال:
They are in the same class.
► Are they in the same class?
You were nervous.
► Were you nervous?
He speaks English.
► Does he speak English?
He watched TV last night.
► Did he watch TV last night?
You are walking to work.
► Are you walking to work?
You have seen Isfahan.
► Have you seen Isfahan?

‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

‹- دانلود کتاب گرامر آسان زبان انگلیسی


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : جملات پرسشی yes/no | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.42 : 7421
4.42جملات پرسشی yes/no
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :