جملات پرسشی با wh
کلمات پرسشی با wh جهت پرسیدن اطلاعات بیشتر در خصوص جمله به کار می روند. عمده ترین کلمات پرسشی عبارتند از:
Who به معنی چه کسی:
Who is your boss?

When به معنی چه وقت:
When did she call?

What به معنی چه چیز یا چه کسی:
What’s your name?

Why به معنی چرا:
Why are we waiting?

Where به معنی کجا:
Where are they today?

How به معنی چگونه:
How are you?

Which به معنی کدام:
Which book are you looking for?

Whose+noun به معنی مال چه کسی:
Whose house is that?

How many+noun به معنی چه تعداد:
How many sisters do you have?

How much+noun به معنی چه مقدار:
How much flour should I use in the sauce?

How often به معنی هر چند وقت:
How often do you go to the theatre?

سایر ترکیبهای How مانند How old, How long, How far و ...:
How old are you?
How long is your garden?

سایر ترکیبهای What مانند What time, What color, What size و ...:
What time is it?
What subjects did you enjoy most?
What colour is the new carpet?
توجه: در ساختار جملات پرسشی زمان حال یا گذشته ساده با افعال to be اگر کلمه پرسشی whدر حالت غیر فاعل قرار گیرد، کافیست پس از ذکر کلمه پرسشی، جای فعل و فاعل را با هم عوض کرده و جمله را در حالت پرسشی بیان نماییم. مثال:
I am from Iran.
► Where are you from?
Their names are Ali and Sarah.
► What are their names?
I am 36 years old.
► How old are you?
توجه: در ساختار جملات پرسشی با افعال اصلی (غیر to be) اگر کلمه پرسشی wh در حالت غیر فاعل قرار گیرد، کافیست پس از ذکر کلمه پرسشی، فعل کمکی مناسب را بیان کرده، سپس فاعل، فعل و بقیه ارکان جمله را بیان نماییم. مثال:
I go out with my friend.
► Who do you go out with?
She goes out on the weekends.
► When does she go out?
توجه: در ساختار جملات پرسشی، اگر کلمه پرسشی whدر حالت فاعل قرار گیرد، کافیست تنها جای فاعل را با آن کلمه عوض کرده و بقیه ارکان جمله را بدون تغییر ذکر نماییم. مثال:
Ali was the best student.
► Who was the best student?
Julie lives here.
► Who lives here?

‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

‹- دانلود کتاب گرامر آسان زبان انگلیسی


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : جملات پرسشی با wh | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.42 : 7421
4.42جملات پرسشی با wh
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :