گرامر آسان زبان انگلیسی

کاربرد جملات سببی

کاربرد جملات سببی :

جمله سببی یا Causative Sentence زمانی بکار می رود که در آن فاعل، انجام فعل را به شخص دیگری واگذار نماید. مثلا جمله دادم اطاقم را تمیز کنند. یک جمله سببی می باشد. در زبان انگلیسی برای نوشتن جملات سببی از افعال have و get بصورت زیر استفاده می کنند.

اسم مفعول + مفعول + have / get + فاعل

مثال:

I got my room cleaned.
دادم اطاقم را تمیز کنند
They got their photos enlarged.
دادند عکسهایشان را بزرگ کنند
She can have her film copied.
او می تواند بدهد فیلمش را کپی کنند
We are having the office cleaned.
می دهیم دفتر را تمیز کنند
I must have my hair cut.
باید بدهم موهایم را کوتاه کنند

توجه : به جملات فوق که در آن فردی که انجام کار را به او واگذار می کنیم نامشخص است، جملات سببی مجهول گفته می شود. در جملات سببی معلوم، کننده کار مشخص است. ساختار جملات سببی معلوم بصورتهای زیر می باشد:

مفعول + مصدر بدونto + شخص مورد نظر + have+ فاعل
مفعول + مصدر باto + شخص مورد نظر + get+ فاعل

مثال :

I had my brother paint my room.
I got my brother to paint my room.
دادم به برادرم اطاقم را رنگ کند

توجه : می توان از کلماتی از قبیل make, let نیز بجای have در جملات سببی معلوم استفاده نمود. مثال:

I made my brother help me finish the job.

توجه : می توان از کلماتی از قبیل want, ask, request نیز بجای get در جملات سببی معلوم استفاده نمود. مثال:

I ask my brother to help me finish the job.

مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

بازگشت به فهرست درس ها بازگشت به کتابخانه مجازی و مشاهده فهرست درس های آموزشی   کتابخانه مجازی   خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران   خرید نرم افزار