گرامر آسان زبان انگلیسی

جملات پرسشی ضمیمه

جملات پرسشی ضمیمه :

به جمله (این فیلم ایرانی است، مگه نه؟) توجه نمایید. در زبان فارسی برای تاکید بر روی جملات پرسشی خود از عباراتی مانند (مگه نه) استفاده می کنیم. این عبارتها در زبان انگلیسی به Tag Question معروف بوده و جهت تایید کردن اطلاعات توسط مخاطب بیان می شوند.مثال:

This film is from Iran, isn't it?
این فیلم ایرانی است، مگه نه

جهت افزودن Tag Question که در این درس به آن جمله پرسشی ضمیمه خواهیم گفت، به قوانین زیر توجه نمایید:
1- اگر جمله پایه، مثبت باشد، جمله پرسشی ضمیمه، منفی خواهد بود و برعکس.
2 - جمله پرسشی ضمیمه با استفاده از فعل کمکی و در زمان رویداد جمله اصلی ساخته می شود.
3 - جمله پرسشی ضمیمه همیشه بصورت مخفف نوشته می شود. مانند isn't it
4 - در زمان حال ساده بجای amn’t I از aren't I برای جمله پرسشی ضمیمه استفاده می شود.

مثال :

You know that man, don't you?
She doesn't know where the museum is, does she?
She didn't have a ticket, did she?
Mary wasn't at the theater, was she?
My friends were at the cinema, weren't they?
Ali will go to the museum with us, won't he?
There won't be two films at the cinema, will there?
You aren't going to the cinema, are you?

توجه : در جملات امری ، جمله پرسشی ضمیمه بصورتwill you? به معنی (ممکنه؟) نوشته می شود. مثال:

Sit in that row, will you?
Don't be late for the film, will you?

توجه : در جملاتی که با Let's آغاز شده باشند، جمله پرسشی ضمیمه بصورت shall we? نوشته می شود. مثال:

Let's go cinema, shall we?

مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

بازگشت به فهرست درس ها بازگشت به کتابخانه مجازی و مشاهده فهرست درس های آموزشی   کتابخانه مجازی   خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران   خرید نرم افزار