جملات پرسشی غیر مستقیم
جملات پرسشی غیر مستقیم، جملاتی هستند که در آن پرسش اصلی در داخل یک عبارت مثبت یا یک عبارت سوالی دیگر، بیان می شود. جملات پرسشی غیر مستقیم عموما مودبانه تر بوده و در مکالمات کاربرد بیشتری دارند.
جملات پرسشی غیر مستقیم yes/no:
برای اتصال جملات پرسشی yes/no به جملاتی از قبیل I don’t know, Do you know, Could you tell me و ... از قوانین زیر پیروی می کنیم:

1 – جمله را با یکی از عبارات مشابه زیر آغاز می کنیم:
I don’t know
I wonder
I’d like to know
Do you know
Could you tell me
Would you mind tell me
2 – جمله پرسشی را از حالت سوالی خارج نموده و آنرا توسط if یا whether به جمله مورد نظر متصل می کنیم.
مثال:
Is it any good book here?
►I don’t know if it’s any good book here.
Did he like the novel?
► I wonder whether he liked the novel.
جملات پرسشی غیر مستقیم با wh:
برای اتصال جملات پرسشی wh به جملاتی از قبیل I don’t know, Do you know, Could you tell me و ... مشابه قسمت قبل عمل کرده ولی بجای if یا whether از همان کلمه پرسشیwh استفاده می کنیم.
مثال:
What’s the book about?
►I don’t know what the book’s about.
Where is the bank?
► Could you tell me where the bank is?
Why was he late for the meeting?
► Can you tell me why he was late for the meeting?
What should we do now?
► Can you tell me what we should do now?

‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

‹- دانلود کتاب گرامر آسان زبان انگلیسی


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : جملات پرسشی غیر مستقیم | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.42 : 7421
4.42جملات پرسشی غیر مستقیم
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :