گرامر آسان زبان انگلیسی

جملات پرسشی حال ساده با WH

جملات پرسشی حال ساده با WH :

کلمات پرسشی با WH جهت پرسیدن اطلاعات بیشتر در خصوص جمله بکار می روند. عمده ترین کلمات پرسشی عبارتند از:

Who به معنی چه کسی :

Who is your boss?

When به معنی چه وقت :

When is your birthday?

What به معنی چه چیز یا چه کس :

What’s your name?

Why به معنی چرا :

Why are you late?

Where به معنی کجا :

Where are they today?

How به معنی چگونه :

How are you?

How old به معنی چند سال :

How old are you?

توجه: اگر کلمات پرسشی با WH در حالت فاعل قرار گیرند، کافیست جای فاعل را با آن عوض کرده و جمله را در حالت پرسشی ادا نماییم. مثال:

Julie lives here.
► Who lives here?

توجه: اگر کلمات پرسشی با WH در حالت غیر فاعل قرار گیرند، کافیست جای فعل و فاعل را با هم عوض کرده و جمله را در حالت پرسشی ادا نماییم. مثال:

I go out with my friend.
► Who do you go out with?

She goes out on the weekends.
► When does she go out?

مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

بازگشت به فهرست درس ها بازگشت به کتابخانه مجازی و مشاهده فهرست درس های آموزشی   کتابخانه مجازی   خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران   خرید نرم افزار