زمان حال کامل
به عبارت (علی به مدرسه رفته است) توجه نمایید. این جمله به مفهوم رفتن علی در گذشته می باشد و در حال حاضر نیز اثر رفتن علی مشخص بوده و تاکنون ادامه دارد. به این زمان حال کامل یا ماضی نقلی گفته می شود. به عبارت دیگر حال کامل زمانی است که در گذشته شروع شده و نتیجه و اثر آن در حال حاضر باقی مانده باشد.
ساختار جملات حال کامل به صورت زیر می باشد:
فاعل + have/has + قسمت سوم فعل
مثال:
He learns English every day.

او هر روز انگلیسی می آموزد. (حال ساده)


He has learned English for two years.

او برای مدت دو سال انگلیسی خوانده است. (حال کامل)

توجه: برای ساختن ترکیبهای منفی زمان حال کامل، کافیست پس از افعال have/has از واژه not استفاده نماییم. همچنین جملات سوالی با آوردن have/has به ابتدای جمله ساخته می شوند.

توجه: در انتهای جملات حال کامل معمولا از for به معنی (برای مدت ...) یا since به معنی (از ...، تا کنون) به همراه قید زمان استفاده می شود.
مثال:
She has lived in Iran since 1380.

او از سال 1380 تا کنون در ایران زندگی کرده است.


She has lived in Iran for two years.

او برای مدت دو سال در ایران زندگی کرده است.

توجه: کاربرد دیگر زمان حال کامل در جملاتی است که از گذشته نامعلوم شروع شده و اثر آن تا کنون باقی مانده باشد. مثال:
I haven't gone there.

من به آنجا نرفته ام.

قسمت سوم فعل (اسم مفعول):
اسم مفعول یا قسمت سوم افعال با قاعده با افزودن -ed به انتهای آنها (مانند زمان گذشته ساده) بدست می آید. درخصوص افعال بی قاعده قسمت سوم آنها از قاعده خاصی پیروی نکرده و می بایست به تدریج آموخته شود.
قسمت سوم برخی از افعال بی قاعده به صورت زیر است:
have ► had
go ► gone
see ► seen
begin ► begun
sing ► sung
do ► done
take ► taken
draw ► drawn
choose ► chosen
forget ► forgotten
کاربرد for, since, yet, just:
همانطور که در مثالهای قبل دیدیم، معمولا از for به معنی (برای مدت ...) یا since به معنی (از ...، تا کنون) به همراه قید زمان، در انتهای جملات حال کامل استفاده می شود. مثال:
I’ve worked here for six years.
We’ve lived in this house since 2010.
همچنین yet به معنی (هنوز) در جملات منفی یا پرسشی و just به معنی (چند لحظه قبل) در جملات مثبت و already به معنی (پیش از این) در جملات مثبت به کار می رود. مثال:
Have you had breakfast yet?
No, not yet.
I haven’t had a shower yet.
I’ve just made some coffee.
They’ve just got up.
They’ve already gone to work.
توجه: همانطور که دیده می شود، just و already مابین فعل کمکی have/has و اسم مفعول به کار می روند. همچنین yet معمولا در انتهای جملات حال کامل نوشته می شود.
توجه: گاهی از before به معنی (قبلا) در انتهای جملات حال کامل استفاده می شود. مثال:
I haven’t seen her before.
توجه: در جملات حال کامل می توان از since به همراه یک جمله کوتاه گذشته ساده نیز استفاده نمود. مثال:
I haven’t seen that book since you came here.
توجه: گاهی کلمات ever و never در زمان حال کامل مابین فعل کمکی have/has و اسم مفعول به کار می روند. مثال:
Have you ever seen Isfahan?
No, I have never seen it.
تفاوت زمان حال کامل و گذشته ساده:
به عنوان یک قاعده عمومی، معمولا موضوع اصلی با مضمون کلی در زمان حال کامل بیان می شود (در مثال زیر: Jim Cooper has died of cancer) و جزئیات مربوط به آن رویداد به زبان گذشته ساده ذکر می شود.
مثال:
Jim Cooper has died of cancer. He was 68 and lived in Texas.
توجه: در بیان جملاتی که با عبارت های today, this morning, this week و ... همراه هستند، اگر از زمان گذشته ساده استفاده کنیم، به مفهوم آن است که روز (یا هفته) به پایان نزدیک شده است. اما اگر از زمان حال کامل استفاده کنیم، منظور این است که همچنان در آن زمان به سر می بریم.
مثال:
I didn’t watch the news this week.

(هفته به پایان نزدیک شده است.)


I haven’t watched the news this week.

(هنوز هفته به پایان نرسیده است.)


‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

‹- دانلود کتاب گرامر آسان زبان انگلیسی


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : زمان حال کامل | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.42 : 7421
4.42زمان حال کامل
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :