گرامر آسان زبان انگلیسی

کاربرد used to

کاربرد used to :

used to به معنی (عادت داشتن به ...) جهت بیان عادت به انجام کاری در زمان گذشته بکار می رود. (که در زمان حال ترک شده باشد) مثال:

I used to drink too much coffee.
در گذشته عادت به نوشیدن مقدار زیادی قهوه داشتم

از آنجائیکه used to بیانگر زمان گذشته است، با استفاده از فعل کمکی did می توان جملات را سوالی و منفی نمود. مثال:

I didn’t use to eat coffee.
در گذشته عادت به نوشیدن قهوه نداشتم

Did he use to avoid sweet?
آیا او عادت به پرهیز از شیرینی داشت

No, he didn’t.
خیر

توجه: می توان از would مشابه used to جهت بیان انجام کاری که در زمان گذشته بصورت مداوم انجام می شده، نیز استفاده نمود. مثال:

Whenever Richard was angry, he would walk out of the room.
She would cycle to school.

توجه: می توان از زمان گذشته ساده نیز جهت بیان انجام کاری که در زمان گذشته بصورت مداوم انجام می شده، مشابه used to استفاده نمود. مثال:

She walked 5kms every day.
We lived in Italy.
کاربرد be used to :

همانطور که در درسهای گذشته دیدیم، used to به معنی (عادت داشتن به ...) جهت بیان عادت به انجام کاری در زمان گذشته بکار می رود. (که در زمان حال ترک شده باشد)

مثال:

When I was younger I used to run 10 km every day.

از be/get used to برای بیان مواردی استفاده می شود که گوینده در حال حاضر با آن آشنایی دارد یا اموری که برای وی روتین شده باشد.

مثال:

Ali isn’t used to spicy food.
I am used to the weather in this country.
They aren’t used to driving on the right.
She got used to driving on the left.

توجه کنید که پس از be/get used to فعل همراه با -ing ذکر می گردد.

مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

بازگشت به فهرست درس ها بازگشت به کتابخانه مجازی و مشاهده فهرست درس های آموزشی   کتابخانه مجازی   خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران   خرید نرم افزار