گرامر آسان زبان انگلیسی

کاربرد have got

کاربرد have got :

have got و has got (برای سوم شخص مفرد) که معمولا در انگلیسی بریتانیایی رایج است، برای بیان دارایی در زمان حال ساده بکار می رود. مثال:

I have got a computer.
You’ve got a phone.
He has got a blue bag.
She’s got a clock.

در اینگونه جملات have/has بصورت فعل کمکی قرار داشته و برای سوالی کردن جملات کافیست جای آنرا با فاعل عوض نماییم. همچنین با افزودن not به have/has می توان جملات را به جمله پرسشی تبدیل نمود. مثال:

I haven’t got a computer.
Have I got a computer?

He hasn’t got a blue bag.
Has he got a blue bag?

توجه: نحوه پاسخ کوتاه به اینگونه جملات پرسشی در انگلیسی بریتانیایی بصورت زیر می باشد:

Have you got a phone?
Yes, I have.

Has she got a clock?
No, she hasn’t.

Has it got a battery?
Yes, it has.

توجه: اگر در جملات فوق از have/has بجای have/has got استفاده نماییم(در انگلیسی آمریکایی)، have/has بصورت فعل کمکی ذکر نمی شود و در جملات سوالی و منفی می بایست از حالتهای مناسب فعل to be استفاده کنیم. مثال:

I have a computer.
►I don’t have a computer.

Do you have a computer?
►No, I don’t.

She has a clock.
►She doesn’t have a clock.
►Does she have a clock?

مشاهده و دانلود فیلم در نماشا

بازگشت به فهرست درس ها بازگشت به کتابخانه مجازی و مشاهده فهرست درس های آموزشی   کتابخانه مجازی   خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران   خرید نرم افزار