گرامر آسان زبان انگلیسی

جملات کاربردی در بیان ساعت

جملات کاربردی در بیان ساعت :

در زبان انگلیسی برای پرسیدن ساعت از عبارت What time is it استفاده شده و نحوه پاسخ به آن بصورت زیر می باشد:

1. زمانیکه عقربه بزرگ بر روی 12 باشد، از الگوی It’s x o’clock ویا بصورت خلاصه از It’s x استفاده می نمایید. مثال :

It’s eleven (o’clock).

2. زمانیکه عقربه بزرگ بر روی 15 دقیقه باشد، از الگوی It’s a quarter after x و یا بصورت ساده از عبارت It’s x-fifteen استفاده می کنیم. مثال :

It’s four-fifteen.
It’s a quarter after four.

3. زمانیکه عقربه بزرگ بر روی 45 دقیقه باشد، از الگوی It’s a quarter to x+1 و یا بصورت ساده از عبارت It’s x-forty-five استفاده می کنیم. مثال :

It’s six-forty-five.
It’s a quarter to seven.

4. برای بیان ساعت قبل از ظهر از AM و ساعت پس از ظهر از PM استفاده می کنیم. مثال :

It’s 8 am.
It’s 10 pm.

توجه: معمولا هنگام ساعت 12 ظهر از عبارت It’s noon و همچنین هنگام ساعت 12 شب از It’s midnight استفاده می شود.

حروف اضافه زمان :

حرف اضافه on برای کل روز بکار برده می شود. مثال:

on Friday, on Christmas Day, on my birthday, on 19 May 1979

حرف اضافه in برای قسمتی از روز و همچنین قبل از ماه، سال و فصل بکار می رود. مانند:

in the morning, in the afternoon, in the evening, in January

حرف اضافه at برای مقاطع زمانی از قبیل شب،‌نیمه شب، ظهر، سپیده دم و ... بکار برده می شود. مانند:

at night, at midnight, at noon, at dawn, at midday, at sunrise, at 10 a.m.

توجه: در موارد زیر، حرف اضافه در جملات ذکر نمی شود:

tonight, tomorrow, last week, this morning, every day

مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

بازگشت به فهرست درس ها بازگشت به کتابخانه مجازی و مشاهده فهرست درس های آموزشی   کتابخانه مجازی   خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران   خرید نرم افزار