گرامر آسان زبان انگلیسی

مفعول غیر مستقیم در جملات انگلیسی

مفعول غیر مستقیم در جملات انگلیسی :

اگر جمله دارای دو مفعول باشد، مفعول شیء را بصورت مفعول مستقیم (چه چیزی را؟ / به چه چیزی؟) و مفعول شخص را بصورت مفعول غیر مستقیم (چه کسی را؟/ به چه کسی؟) بیان می کنیم.

توجه : در جملات دو مفعولی معمولا ابتدا مفعول غیر مستقیم و بدنبال آن مفعول مستقیم در جملات ذکر می گردد. مثال :

I am going to buy my mother something special.
I am going to buy her something special.

Let’s send Mom and Dad some flowers.
Let’s send them some flowers.

توجه : ممکن است در جملات ابتدا مفعول مستقیم و بدنبال آن مفعول غیر مستقیم ذکر گردد. در اینصورت از to و for ماقبل مفعول غیر مستقیم استفاده می کنیم. مانند :

I give him a pen.
► I give a pen to him.

I bought him a pen.
► I bought a pen for him.

مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

بازگشت به فهرست درس ها بازگشت به کتابخانه مجازی و مشاهده فهرست درس های آموزشی   کتابخانه مجازی   خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران   خرید نرم افزار