اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش
اسامی شمارشی به اسامی گفته می شود که قابل شمارش هستند. مانند کتاب، میز و... اسم جمع این اسامی با s (و یا es) همراه می باشد. مانند: books, tables
اسامی غیر شمارشی به اسامی گفته می شود که قابل شمارش نیستند. مانند آب، نمک، حبوبات و... اسامی غیر شمارشی به صورت مفرد در جمله ظاهر می شوند و هنگامی که بخواهیم اسامی غیر شمارشی را به صورت جمع به کار ببریم از عبارتهایی نظیر قطعه، لیوان، کیلو و ... بسته به نوع اسم استفاده می کنیم.
مثال:
two glasses of water

دو لیوان آب


two kilos of rice

دو کیلو برنج


three pieces of bread

سه تکه نان

برخی از اسامی غیر قابل شمارش عبارتند از:
abstract ideas:
health, advice, help, luck, fun
sports and activities:
tennis, swimming, golf, basketball
illnesses:
cancer, AIDS, diabetes, dengue
natural events:
rain, snow, wind, light, darkness
academic subjects:
English, Chemistry, Art, Mathematics
foods:
rice, milk, sugar, fat
توجه: فعل اسامی غیر قابل شمارش، به صورت مفرد در جملات به کار می رود.
مثال:
Fat isn’t good for you.

چربی برای شما خوب نیست.


Mathematics is my favorite subject.

ریاضیات موضوع مورد علاقه من است.

توجه: ماقبل اسامی غیر قابل شمارش از a, an استفاده نمی شود. ولی می توان از the هنگامی که به اشیای خاصی اشاره می شود، استفاده نمود. مانند: the water
توجه: some به معنی چندتایی و مقداری ماقبل اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در جملات مثبت به کار می رود. مثال:
I’ve got some oranges.
I’ve got some water.
توجه: از آنجاییکه some تنها در جملات مثبت به کار می رود، در جملات منفی و سوالی از any بجای آن استفاده می شود. مثال:
I haven’t got any apples.
Have you got any bread?
توجه: many, a few, few فقط برای اسامی شمارشی و کلمات much, a little, little فقط برای اسامی غیر قابل شمارشی به کار می روند.
کاربرد much, many, a lot of:
much به معنی مقدار زیاد ماقبل اسامی غیر قابل شمارش و در جملات منفی و سوالی به کار می رود. مثال:
How much water is there?
There isn’t much water.
many به معنی تعداد زیاد ماقبل اسامی قابل شمارش جمع و در جملات منفی و سوالی به کار می رود. مثال:
How many oranges are there?
There aren’t many eggs.
a lot of به معنی تعداد و مقدار زیاد بجای much و many ماقبل اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش به کار می رود. مثال:
There are a lot of oranges.
There is a lot of water.

‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

‹- دانلود کتاب گرامر آسان زبان انگلیسی


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.77 : 7779
4.77اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :