گرامر آسان زبان انگلیسی

حروف اضافه مکان

حروف اضافه مکان :

حرف اضافه in برای مکانهای سرپوشیده مانند اطاق، همچنین وسایل نقلیه خصوصی بکار می رود. مثال:

She works in a big hotel.
They are in the playground.
He went to work in his car.

حرف اضافه on برای سطح مکانها، جاده و راه، همچنین برای وسایل نقلیه عمومی نیز بکار می رود. مثال:

We’ve got a villa on the Mediterranean coast.
We had a lovely holiday on the River Thames.
She got a job on a ship.
I don’t like travelling on buses.

حرف اضافه at برای نقاط ویژه و مشخص مانند ایستگاه قطار، مدرسه و دانشگاه بکار می رود. مثال:

We met at the station.
Wait at the reception desk.
They’re at work. He’s at home.
My daughter is at university.

توجه : چنانچه عبارتهای at home و at work وat school و ... به معنی انجام دادن فعالیت در محل باشد (مانند کارکردن ، سر کار بودن) بدون ذکر a و an ، حرف اضافه at بکار برده می شود. در غیر اینصورت چنانچه منظور از جمله، قرار گرفتن در موقعیت مکانی باشد از in استفاده می شود.

مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

بازگشت به فهرست درس ها بازگشت به کتابخانه مجازی و مشاهده فهرست درس های آموزشی   کتابخانه مجازی   خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران   خرید نرم افزار