گرامر آسان زبان انگلیسی

بیان مالکیت

بیان مالکیت

از s' برای بیان مالکیت جانداران در جملات استفاده می شود. مانند:

Ali’s book
کتاب علی

Mary’s mother
مادر مریم

از of مابین دو اسم برای بیان مالکیت اشیاء در جملات استفاده می شود. مانند:

The window of the class
پنجره کلاس

توجه: در بیان مالکیت جانداران، چنانچه اسم بصورت جمع با قاعده در جملات بکار رفته باشد، از ' بجای s' استفاده می شود. مثال:

The students’ classroom
کلاس دانش آموزان

The children’s book
کتاب بچه ها

توجه: در بیان مالکیت حیوانات نیز معمولا از s' بصورت فوق استفاده می شود. مثال:

Don’t step on the cat’s tail.

توجه: در اتصال اسم به قید زمان یا طول زمان، از s' استفاده می شود. مثال:

Today’s news
Tomorrow’s newspaper
Next week’s meeting
Monday’s show
It’s only about ten minutes’ walk.
Julia has got a week’s holiday starting on Monday.
صفات ملکی

صفت ملکی، کلمه ای است که مالکیت اسم را بیان نموده و در عین حال بصورت صفت قبل از اسم قرار می گیرد. صفات ملکی عبارتند از :

my - your - his - her - its
our - your - their

مثال :

My name is Ali.
What is your name?
How do you spell his name?
Her name is Mary.

مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

بازگشت به فهرست درس ها بازگشت به کتابخانه مجازی و مشاهده فهرست درس های آموزشی   کتابخانه مجازی   خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران   خرید نرم افزار